Regulamin

Regulamin sklepu rozrzad.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu rozrzad.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy rozrzad.pl dostępny pod adresem 
http://www.rozrzad.pl, prowadzony jest przez firmę FHU Volver Wojciech Klasa., z siedzibą w Krakowie przy ul. Szuwarowej 6/89, 30-384 Kraków. Numer NIP: 993-009-25-09, REGON: 120369643 (Wpis do ewidencji nr. 7150/2006 wprowadzony przez Prezydenta miasta Krakowa) (dalej: rozrzad.pl lub Sprzedawca).PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
1. Sklep rozrzad.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu części samochodowych poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.rozrzad.pl.
Witryna www.rozrzad.pl umożliwia składanie zamówień oraz rezerwacji na towar wyszczególniony na stronie www.rozrzad.pl


KUPUJĄCY
2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).


PRODUKTY
3. Wszystkie towary oferowane w sklepie rozrzad.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale \"Wyprzedaż\" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

CENY
4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych rozrzad.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem rabat za tą formę płatności jest kompensowany przez opłatę za płatność.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
5.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym rozrzad.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
5.2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stroniehttp://www.rozrzad.pl/pl/reg. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru). 


ZAMÓWIENIA oraz CZASOWE REZERWACJE 
6. Zamówienie oraz czasowe rezerwacje w sklepie internetowym rozrzad.pl można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,

b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres:

volver.krak@gmail.com. takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

c) telefonicznie pod numerem działu handlowego: 12 352 16 60 oraz 509398138 (dla tel. komórkowych)

Sprzedawca przyjmuje zamówienie lub rezerwacje do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego lub rezerwowanego produktu w magazynie.
Zamówienia oraz rezerwacje realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia, rezerwacji w związku z czym zachęcamy do składania zamówień, rezerwacji przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia, rezerwacji.


7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz rezerwacji do realizacji następuje w ciągu max. 5 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 10.00-17.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego . W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie obowiązywania rezerwacji na towar w wybranym salonie sprzedaży (net punkcie).
8. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia lub rezerwacji do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie)

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
9. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 6 i 7 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy rozrzad.pl a Klientem
Przy zakupie towaru w salonie sprzedaży do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy rozrzad.pl a klientem dochodzi w momencie wydania towaru i wystawienia dokumentów sprzedaży (faktury bądź paragonu).

WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
10. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane..

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
11. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 2 dni robocze po uprzednim poinformowaniu Klienta).

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
12. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.

PŁATNOŚCI
13. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
a) w przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz serwis PayPal.

Dostępne formy płatności:

 

Karty płatnicze:

 

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
14. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu rozrzad.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Treść oświadczenia wysyłana jest z wiadomością email wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

15. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z dowodem sprzedaży, oraz wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania towaru. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować. Odbiór towaru od klienta realizowany jest przez kuriera wysłanego przez właściciela sklepu www.rozrzad.pl.


16. 
Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE
17. Towary oferowane w sklepie internetowym rozrzad.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu rozrzad.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

18. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).


19.
 Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Przy odbiorze paczki prosimy PRZED podpisaniem odbioru DOKŁADNIE sprawdzić czy nie nosi ona ŻADNYCH śladów uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu towaru w paczce należy rozpakować paczkę w obecności kuriera i upewnić się, że towar jest w stanie idealnym. Podpisanie "zgodnego przyjęcia paczki" traktuje się jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu uszkodzeń mechanicznych towaru.

W przypadku "zgodnego przyjęcia paczki",a następnie stwierdzeniu uszkodzenia fizycznego towaru, aby reklamacja był rozpatrywana muszą być spełnione następujące warunki:

a) został sporządzony w obecności kuriera protokół szkody dokładnie opisujący stwierdzone uszkodzenia
b) protokół szkody musi wyraźnie wskazywać, że opakowanie zewnętrzne nie nosiło żadnych uszkodzeń i jest w stanie IDEALNYM
c) opakowanie towaru musi być w stanie IDEALNYM, tak aby jego oględziny umożliwiały zweryfikowanie poprawności informacji z protokołu szkody (patrz. pkt. b)
d) uszkodzenie zostało zgłoszone niezwłocznie w ciągu 48h od daty otrzymania.

20. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru

c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

21. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu rozrzad.pl .

22. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

23. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

24. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

25. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

26. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w serwisie internetowym www.rozrzad.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
28. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

29. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest FHU Volver, z siedzibą w Krakowie przy ul.Szuwarowej 6/89, 30-384 Kraków
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


OPISY PRODUKTÓW
30. „Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność FHU Volver Wojciech Klasa. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych FHU Volver Wojciech Klasa”

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
31. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.rozrzad.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

32. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl