30 dni na zwrot towaru

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
1. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu rozrzad.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Treść oświadczenia wysyłana jest z wiadomością email wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z dowodem sprzedaży, oraz wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania towaru. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować. Odbiór towaru od klienta realizowany jest przez kuriera wysłanego przez właściciela sklepu www.rozrzad.pl.


3. 
Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE
4Towary oferowane w sklepie internetowym rozrzad.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu rozrzad.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

5. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).


6.
 Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Przy odbiorze paczki prosimy PRZED podpisaniem odbioru DOKŁADNIE sprawdzić czy nie nosi ona ŻADNYCH śladów uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu towaru w paczce należy rozpakować paczkę w obecności kuriera i upewnić się, że towar jest w stanie idealnym. Podpisanie "zgodnego przyjęcia paczki" traktuje się jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu uszkodzeń mechanicznych towaru.

W przypadku "zgodnego przyjęcia paczki",a następnie stwierdzeniu uszkodzenia fizycznego towaru, aby reklamacja był rozpatrywana muszą być spełnione następujące warunki:

a) został sporządzony w obecności kuriera protokół szkody dokładnie opisujący stwierdzone uszkodzenia
b) protokół szkody musi wyraźnie wskazywać, że opakowanie zewnętrzne nie nosiło żadnych uszkodzeń i jest w stanie IDEALNYM
c) opakowanie towaru musi być w stanie IDEALNYM, tak aby jego oględziny umożliwiały zweryfikowanie poprawności informacji z protokołu szkody (patrz. pkt. b)
d) uszkodzenie zostało zgłoszone niezwłocznie w ciągu 48h od daty otrzymania.

20. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru

c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

21. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu rozrzad.pl .

22. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

23. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

24. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

25. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

26. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w serwisie internetowym www.rozrzad.pl.

 

Wzór formularza reklamacyjnego:

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

 

 

Data otrzymania towaru: ………………………………………….

Imię i nazwisko: ………………………………………………………


Adres: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Telefon ……………………………………………

E-mail …………………………………………….Proszę o zwrot gotówki na mój rachunek bankowy:

nazwa banku ……………………………………………………………

Nr rachunku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

WARTOŚĆ

PRZYCZYNA ZWROTU*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Przyczyna zwrotu nie jest obowiązkowa

 

 

 

Uwagi Klienta ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru w przypadku odstąpienia umowy zawartej na odległość.

 

 

 


………………………………………………
czytelny podpis Klienta

 

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl